Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

ladymartini
ladymartini
ladymartini
ladymartini
8954 ac8c
ladymartini
Ilek­roć wyrze­kasz się cze­goś, wiążesz się z tym na zawsze...
— Anthony de Mello - Przebudzenie
ladymartini
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska
ladymartini
1996 0311
ladymartini
7866 c5c8
ladymartini
5605 3956
ladymartini
5784 57e5
ladymartini
6620 4347
ladymartini
7373 84f9
ladymartini
ladymartini
Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.
— Suzanne Collins – Kosogłos
ladymartini
2482 9f9c
ladymartini
2962 535a
ladymartini
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson
ladymartini
1146 d627
ladymartini
5558 46e4
9387 3e1f
Reposted fromsehrschwul sehrschwul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl