Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

ladymartini
(nad)morskie opowieści...
uchwyciła N.Najdek/2017/
ladymartini
6452 095b
Proszę przytul mnie tak mocno jak boisz się kochać
— Bedoes (via ksiezniczka-z-bliznami0)
ladymartini
ladymartini
ladymartini
9755 b9c8
Reposted fromdarkanes darkanes viaAmericanlover Americanlover
ladymartini
9153 3df1 500
9725 31c7 500
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viaAmericanlover Americanlover
ladymartini

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viamentispenetralia mentispenetralia
ladymartini
ladymartini
ladymartini
ladymartini
ladymartini
5180 490a

ungolde:

 u n g o l d e

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
5179 16c4
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl