Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

ladymartini
8951 4e18
Reposted fromstylte stylte viaAmericanlover Americanlover
ladymartini
Zamknij oczy i wyobraź sobie szczęście. Co widzisz? Trzymasz kogoś za rękę?
— Sokół
3485 57c1 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaIriss Iriss
6150 4d04 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
ladymartini
ladymartini
ladymartini
8953 8f3a
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaIriss Iriss
6790 710a 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaIriss Iriss
ladymartini
Reposted fromFlau Flau viaIriss Iriss
ladymartini
8494 2d42 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
ladymartini
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec
ladymartini

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
ladymartini
4060 d40e
2726 ffeb
Reposted fromtosiaa tosiaa viamentispenetralia mentispenetralia
ladymartini
ladymartini
Reposted from1985 1985 viamentispenetralia mentispenetralia
ladymartini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl