Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

ladymartini
8134 74a4
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viajanka89 janka89
ladymartini
ladymartini
ladymartini
7289 5c5c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ladymartini
7315 68ec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ladymartini
7316 72e9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ladymartini
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viapaperman paperman
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viapaperman paperman
ladymartini
8085 263d
Reposted from777727772 777727772 viaAmericanlover Americanlover
ladymartini
4595 5e02
Reposted fromPoranny Poranny viapaperman paperman
ladymartini
1281 6ecb
Reposted fromkotowate kotowate viaAmericanlover Americanlover
ladymartini
3443 90fc 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaAmericanlover Americanlover
ladymartini
4587 3113
Reposted fromrosewood rosewood viaAmericanlover Americanlover
ladymartini
ladymartini
4726 f3b0 500
Reposted fromkaiee kaiee viaAmericanlover Americanlover
ladymartini
ladymartini
5697 ed51 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaAmericanlover Americanlover
6274 fff7 500
ladymartini
5392 9233
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ladymartini
5422 9f68
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl