Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

ladymartini
4819 cc06
"You don't love someone for their looks, or their clothes, or for their fancy car, but because theysing a song only you can hear." 
ladymartini
3325 6fad
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viahopelesswanderer hopelesswanderer
ladymartini
Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.
— Kathryn Perez, Therapy
Reposted frommefir mefir viacurlydarcey curlydarcey
ladymartini
The purpose of life is to know yourself and love yourself and trust yourself and be yourself.
ladymartini
1997 60b5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3451 1036 500
Reposted fromerial erial viaretaliate retaliate

March 23 2017

ladymartini
ladymartini
9155 3a84
Drone flying amongs exploding fireworks

March 22 2017

ladymartini
7521 70d1
4956 1beb
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
ladymartini
6689 1fb2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
6980 d803 500

@instagram.com/bynamesakke

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues

March 21 2017

ladymartini
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaStayifyoulove Stayifyoulove
ladymartini
2790 d793 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaStayifyoulove Stayifyoulove
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
0733 7da7
Reposted fromwankymind wankymind viaStayifyoulove Stayifyoulove
ladymartini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl