Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

ladymartini
8977 c6b7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
ladymartini
5514 bdac 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss

September 20 2017

ladymartini
No singers anymore, notes have given up
Reposted frommisspandora misspandora viasiegmunda siegmunda
ladymartini
7443 0059 500
ladymartini
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwimy świat
— Tomasz Różycki
Reposted bycupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
0202 4816 500
Reposted frombrumous brumous viaamelinowa amelinowa
ladymartini
2438 ed27
Reposted fromscorpix scorpix viaamelinowa amelinowa
ladymartini
5428 6aa0
ladymartini
2857 fa7f 500
Reposted fromtfu tfu viaamelinowa amelinowa
ladymartini
6712 b8bc
Reposted fromAmericanlover Americanlover
6708 26c6
Reposted fromAmericanlover Americanlover
ladymartini
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viabesideyou besideyou
6706 8c96 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover

September 19 2017

ladymartini
ladymartini
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
ladymartini
7976 6b62 500
Reposted fromintryga intryga viaamelinowa amelinowa
ladymartini
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viaamelinowa amelinowa
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaamelinowa amelinowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl