Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

ladymartini
1680 2724
Reposted frommyrla myrla viaBalladyna Balladyna
ladymartini
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat.
— T. Różycki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatobecontinued tobecontinued
ladymartini
3152 e789
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatobecontinued tobecontinued
ladymartini
ladymartini
Reposted fromFlau Flau viatobecontinued tobecontinued
ladymartini
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
7432 451b
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapaperman paperman
ladymartini
7970 8a90 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viajanka89 janka89
ladymartini
4261 1653
Reposted fromthetemple thetemple viajanka89 janka89

November 08 2018

ladymartini
ladymartini
6010 0235 500

November 07 2018

ladymartini
2088 ca16
Reposted fromrubinek rubinek viatobecontinued tobecontinued
ladymartini
2715 e2cb 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viatobecontinued tobecontinued

November 02 2018

ladymartini
Raz w życiu zdarza się dziewczyna, z którą nadajesz nazwy gwiazdom.
— znalezione
ladymartini
ladymartini
ladymartini
1158 8f84
Reposted fromcocomove cocomove viaBalladyna Balladyna
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viaBalladyna Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl