Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

ladymartini

Była raczej chłodną osobą. Nie okazywała uczuć. Trzymała je zamknięte w swoim umyśle. To nie tak, że nie chciała ich komuś dać. Miłość była jej zawsze bardzo bliska. Obawiała się jedynie, że uczucia porwą jej wszystkie rozsądne myśli tak jak rwąca rzeka porywa wszystko co spotka na swojej drodze. Albo że rozpłynie się jak lody waniliowe rozpływają się w letnie, słoneczne południe. A jego obecność tak na nią działała. Rozumiesz, ciężko się zamarza gdy dookoła tyle ciepła.

— - Aleksandra Steć
Reposted fromfreedomlover freedomlover viapaperman paperman
ladymartini
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaegzystencja egzystencja

February 18 2018

ladymartini
4793 bf97
Reposted fromGIFer GIFer viamentispenetralia mentispenetralia
ladymartini
ladymartini
4241 f452 500
ladymartini
4450 c885
Reposted fromEtnigos Etnigos viamentispenetralia mentispenetralia
ladymartini
7125 9b3f
ladymartini

February 16 2018

ladymartini
ladymartini
ladymartini
3022 7f22
Reposted fromstroschek stroschek viatobecontinued tobecontinued
ladymartini
1267 c16d
ladymartini
7740 c35a
Reposted fromEtnigos Etnigos viapaperman paperman
ladymartini
9974 749e 500
Reposted fromtfu tfu viapaperman paperman
3791 caa9
Reposted fromAmericanlover Americanlover
3783 7f04
Reposted fromAmericanlover Americanlover
3777 1cea 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
3771 1240 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl