Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

ladymartini
9286 0413
Reposted fromnazarena nazarena viatobecontinued tobecontinued
ladymartini
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
ladymartini
Nigdy nie licz na pieniądze faceta. Nigdy nie pozwól sobie na to, aby stała się utrzymanką.  Trzeba być dziewczynką niezależną finansowo, żeby – jak się związek posypie – nie zostać w totalnej dupie. Albo – gdy serduszko już nie będzie pukać do tego pana – żeby można było normalnie odejść.
— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2016/01/07/ona-czuje-we-mnie-piniadz-jak-poradzic-sobie-z-kasa-w-zwiazku/
Reposted frompanikea panikea viatobecontinued tobecontinued
ladymartini
ladymartini

October 15 2018

1361 7d41
ladymartini
5263 03f3 500
ladymartini
ladymartini
ladymartini
3265 4378 500

absolutely-not-the-madonna:

First day at school, Gaza, Palestine.

this is the most important thing right now.

Don’t look at anything else for a second.

ladymartini
ladymartini
ladymartini
ladymartini
3519 6776
ladymartini
ladymartini
2940 487a
ladymartini
ladymartiniReposted fromolbaria olbaria viajanka89 janka89
ladymartini
Reposted fromFlau Flau viamentispenetralia mentispenetralia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl