Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

ladymartini
4049 08a6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ladymartini
0824 a984
Reposted fromsassenach sassenach viaAmericanlover Americanlover
ladymartini
ladymartini
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
ladymartini
ladymartini
8466 0495 500
ladymartini
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaamelinowa amelinowa
ladymartini
ladymartini
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viaamelinowa amelinowa
ladymartini
ladymartini
9830 0e3c 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viaamelinowa amelinowa
ladymartini
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaamelinowa amelinowa
ladymartini

"Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać."

— Bob Marley
Reposted fromsorata sorata viaamelinowa amelinowa
ladymartini
1519 c154 500
Reposted frommalinowowa malinowowa viaamelinowa amelinowa
ladymartini
0013 deba
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaamelinowa amelinowa
ladymartini
1582 4c4c
Reposted fromnyaako nyaako viaamelinowa amelinowa
ladymartini
6383 1d67 500
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaamelinowa amelinowa
ladymartini
0686 63cc
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaamelinowa amelinowa
ladymartini
Tattoo by Zoe Clark
Reposted frommoomins moomins viaamelinowa amelinowa
ladymartini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl